(62) 597 18 30 / biuro@tomsoft.biz.pl /

Comarch ERP XL / Środki trwałe

Oczekujesz usprawnień w zarządzaniu środkami trwałymi w firmie, nie tylko od strony ewidencji składników majątku trwałego, ale także poprzez automatyzację naliczania odpisów amortyzacyjnych? Comarch ERP XL wspiera pełną paletę procesów zarządzania majątkiem. 

Ewidencja składników majątku trwałego:

 • Ewidencja majątku trwałego na podstawie ksiąg inwentarzowych zorganizowanych w wielopoziomową strukturę drzewa,
 • Sprawna ewidencja wyposażenia,
 • Czytelny wykaz składników majątku trwałego wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,
 • Możliwość określenia szeregu parametrów na kartotece środka trwałego, m.in.:
  • osoba odpowiedzialna za dany środek trwały,
  • metody i stawki umorzenia i amortyzacji,
  • miejsce, gdzie znajduje się środek,
 • Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym/wartością niematerialną i prawną na podstawie stosownych dokumentów, np.:
  • przyjęcie składnika majątku trwałego,
  • zwiększenie lub zmniejszenie wartości,
  • likwidacja składnika majątku trwałego,
  • amortyzacja,
  • zmiana osoby odpowiedzialnej,
 • Rejestracja umów leasingowych, zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych,
 • Bieżąca kontrola harmonogramu spłat rat leasingowych.

Księga inwentarzowa

Amortyzacja składników majątku trwałego:

 • Możliwość automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych w okresach wskazanych przez użytkownika,
 • Uzależnienie wielkości wygenerowanych odpisów od wskazanej w księdze inwentarzowej metody oraz stawki,
 • Możliwość dwutorowej amortyzacji środktów trwałych:
  • ujęcie bilansowe (według Ustawy o Rachunkowości lub według MSR/MSSF)
  • ujęcie podatkowe,
 • Możliwość wstrzymania naliczania amortyzacji środków trwałych serwisowanych do momentu ich naprawy i ponownego przesunięcia do użytkowania,
 • Wygodne przygotowanie planu amortyzacji oraz zestawienie odpisów planowanych i rzeczywistych.

 Dynamiczne raportowanie:

 • Łatwe uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych, z możliwością określenia zakresu analiz na podstawie rozbudowanej listy parametrów.