(62) 597 18 30 / biuro@tomsoft.biz.pl /

Finansowanie / Kredyt technologiczny

Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.) znowelizowanej ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach (…) innowacyjnej (Dz. U. 85, poz. 457) przedsiębiorcy wdrażający nowe technologie mogą otrzymać wsparcie ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Kwota przeznaczona na ten cel na lata 2007-2013 wynosi 336 149 568 euro.

Kredyt technologiczny jest jednym z instrumentów pomocy przedsiębiorstwom sektora MŚP, realizującym inwestycje związaną z wdrożeniem nowej technologii (np. oprogramowanie Comarch ERP).

Działanie realizowane w ramach 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Od 1 czerwca 2011 kredyt technologiczny funkcjonuje na nowych zasadach. Udzielają go banki komercyjne ze środków własnych, natomiast BGK będzie spłacać część zaciągniętego kredytu w formie premii technologicznej z Funduszu Kredytu Technologicznego.

Dla kogo?

Kredyt technologiczny może otrzymać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo od tego banku komercyjnego, który podpisze umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
W praktyce oznacza to, iż przedsiębiorca za pośrednictwem banku komercyjnego kredytującego, składa do BGK wniosek o przyznanie premii technologicznej, do którego załącza warunkową umowę kredytu technologicznego lub promesę kredytu technologicznego. BGK przyznaje MŚP promesę premii technologicznej, na podstawie której banki komercyjne (kredytujące) udzielają MŚP kredytu technologicznego z własnych środków.

Na co?

Kredyt służy jako wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii, z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej.
Dotyczy sfinansowania inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Limity

Udział premii technologicznej w wartości kosztów kwalifikowanych, poniesionych ze środków kredytu technologicznego lub udziału własnego przedsiębiorcy, ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Premia technologiczna jest wypłacana jednorazową transzą po zakończeniu realizacji projektu.
Maksymalna kwota premii technologicznej wynosi 4 000 000 PLN.

Firmy będą mogły liczyć na pomoc ze strony banków przy ubieganiu się o premię, bo to banki będą o nią występowały w imieniu klienta.