(62) 597 18 30 / biuro@tomsoft.biz.pl /

Comarch ERP XL / Analizy i raporty, controling

Czy masz pewność, że Ty i Twoi pracownicy podejmując codzienne decyzje opieracie je na rzetelnych informacjach? Nawet jeśli intuicja Cię nie zawodzi, warto poprzeć ją konkretnymi faktami. Dostarczy ich rozwiązanie analityczne Business Intelligence, dostępne w ramach pakietu Comarch ERP XL.

Dostęp do informacji – szybko, wygodnie, dla każdego

  • Raporty dostępne w wielu układach i przekrojach (tabele, wykresy, mapy), obejmujące wszystkie procesy zachodzące w firmie,
  • Proste, samodzielne tworzenie raportów za pomocą myszki („przeciągnij i upuść”),
  • Kilkudziesiąt predefiniowanych, gotowych do zastosowania analiz, dostępnych w standardzie,
  • Automatyczne powiadomienia i alerty e-mail o wszelkich nieplanowanych odchyleniach,
  • Dostęp do analiz za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej oraz urządzeń mobilnych – wygodne narzędzie pracy dla osób pracujących poza biurem.

 

Przykładowy układ raportów - różne formy prezentacji danych
Przykładowy układ raportów – różne formy prezentacji danych

 

Kompleksowy controlling – wiedza o każdym obszarze działalności firmy

Handel i logistyka
Dzięki wsparciu tego obszaru możesz kompleksowo raportować dane związane z transakcjami sprzedaży towarów i usług wraz z uwzględnieniem rabatów i promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert oraz zakupów.
 

Przychody w podziale na grupy towarowe - wykres pierścieniowy
Przychody w podziale na grupy towarowe – wykres pierścieniowy

 

W ramach obszaru Logistyka istnieje także możliwość prowadzenia analiz w oparciu o wybrane dane GUS.

 

Analiza średnich cen wybranych towarów  - przykład wykorzystania danych GUS
Analiza średnich cen wybranych towarów – przykład wykorzystania danych GUS

 

CRM
Ten obszar daje Ci wiedzę o efektywności w poszczególnych etapach kampanii marketingowej oraz umożliwia kontrolowanie przychodów, kosztów i ilości sprzedawanych towarów w ramach kampanii. Analizy pozwalają na uzyskanie precyzyjnej informacji wykorzystywanej zarówno przez sprzedawców, jak i osoby zarządzające całym procesem strategii marketingowej.
 

Analiza efektywności kampanii
Analiza efektywności kampanii

 

Wyniki operacyjne
Dostęp do informacji na temat przychodów i kosztów, zarówno całej firmy, jak i jej pododdziałów, w rozbiciu na dowolne kategorie (rodzaj kosztu, Miejsce Powstawania Kosztów, projekt itp.). Daje to pełen obraz zawsze aktualnych wyników finansowych firmy i znacznie ułatwia planowanie i rozliczenia podatkowe.

Płatności
Wiedza o stanie i strukturze płatności ma istotne znaczenie dla zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Obszar Płatności umożliwia raportowanie i analizę zarówno już rozliczonych płatności, jak i nierozliczonych należności i zobowiązań firmy. Pozwala także na dokładną kontrolę historycznych rozliczeń (np. stan należności odbiorców na wybrany dzień, raport informujący o terminowości wpłat dla danego kontrahenta), a także na bieżącą kontrolę należności i zobowiązań (np. raport pokazujący należności przeterminowane o 60 dni).
 

Top 10 przeterminowanych należności
Top 10 przeterminowanych należności

 

Księgowość
Daje możliwość pełnej analizy obrotów i sald na kontach księgowych oraz tworzenia zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika. Obroty i salda mogą być analizowane w zależności od typu konta (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe), wybranej klasy kont, waluty zapisów. Jednocześnie użytkownik ma wgląd w zestawienia księgowe tworzone w systemie Comarch ERP XL, np. w bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych. Dane z obszaru księgowego dzięki narzędziom Business Intelligence zyskują wartość w świetle rachunkowości zarządczej, stając się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa.

Produkcja
W ramach tego obszaru uzyskasz pełną informację na temat zleceń produkcyjnych, poszczególnych etapów procesu produkcyjnego oraz czasochłonności wykonania operacji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów w przedsiębiorstwie. Szczegółowe analizy produkcji pozwalają na monitorowanie każdego, nawet najdrobniejszego elementu całego procesu. Dzięki temu zarządzający mogą szybko zareagować na wszelkie usterki techniczne poszczególnych maszyn, odchylenia od planu czy inne czynniki mogące obniżyć rentowność firmy. Wpływa to wprost na podejmowanie trafnych decyzji i pozwala natychmiast reagować na wszelkie nieprzewidziane w planie okoliczności.


Wydajność maszyn
Wydajność maszyn
 

Wizyty i transport
Obszar wspiera dokładną analizę wysyłek paczek i dokumentów oraz wizyt handlowych i wydatków pracowników. W ramach niego możliwe jest m.in. prowadzenie analiz wysłanych firmowych dokumentów i paczek z uwzględnieniem kryterium czasu konkretnego spedytora, rodzaju transportu itp. Dodatkowo obszar wspomaga także CRM, analizując w bardzo precyzyjny sposób wizyty Twoich handlowców u klienta. Analizy tego typu dotyczyć mogą wielu czynników opisujących działania handlowe prowadzone w terenie, np. kosztów i przychodów, liczby ofert odrzuconych, czasu dojazdu itp. Współpraca obszaru Wizyty i transport z obszarem CRM jest także widoczna w obrębie analiz dotyczących pracowników, jak np. analiza ich wydatków na delegacje.

Business Scorecard
Zestawienie, dzięki któremu zdefiniujesz od kilku do kilkunastu wskaźników nazywanych Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności, będących swoistymi „barometrami” kondycji firmy. Stała analiza wartości oraz trendu tych wskaźników, i porównanie z wartościami pożądanymi, pozwoli Ci łatwo ocenić, czy kierunek, w którym zmierza firma, jest właściwy.

 

Przykład karty wyników Business Scorecard
Przykład karty wyników Business Scorecard

 

Budżetowanie
Pomoc w określaniu i realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa poprzez łatwe tworzenie wielowariantowych budżetów, np. opartych na scenariuszach optymistycznych, realistycznych, pesymistycznych, a następnie stałą kontrolę stopnia realizacji budżetu.

Data mining
Możliwość odnajdywania ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości, np.: analiza koszyka zakupów klientów, prognoza sprzedaży, segmentacja klientów.

 

koszyk_zakupow
Analiza Data Mining – koszyk zakupów